Biographie 2003

Andreas Riedler
(Österreich)
Associate Member

Projekte:
2004 Ars Electronica Center Virtuelle Welten Nahverkehrsdrehscheibe Linz (Applikation)

2003 FL-Projects FL-Projects Drehscheibe Linz

2003 Ars Electronica Center Museumslift Um-Chi-Im e Je-Sul – Die Kunst der Bewegung

2002 FL-Projects FL-Projects Zukunftszentrum Innsbruck

2001 FL-Projects FL-Projects ARSBOX

© Ars Electronica Linz GmbH, info@aec.at