Biographie 1994
Biographie 1986

Yoichiro Kawaguchi
(Japan)
Artist & Creator

Projekte:
1994 Prix Ars Electronica 1994 Anerkennung Artificial Life Metropolis CELL

1991 Prix Ars Electronica 1991 Auszeichnung Eggy

1987 Prix Ars Electronica 1987 Anerkennung Ecology II: Float II

1986 Katalog ars electronica 86 Kawaguchi Yoichiro

1986 Katalog ars electronica 86 Organische Oberflächengenerierung ...

© Ars Electronica Linz GmbH, info@aec.at